CRM Online dopasowany dla Ciebie...

Skomponuj samodzielnie elementy swojego systemu.

Czym jest system CRM online?

To aplikacja ułatwiająca zarządzanie wszystkimi czynnościami w Twojej firmie.

Na pewnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, kiedy zamówień jest coraz więcej pojawia się potrzeba uporządkowania biznesu i usystematyzowania jego różnych aspektów, tak aby móc dalej efektywnie się rozwijać. Konieczne jest skuteczne zarządzanie prowadzonymi projektami, realizowanymi zadaniami, rozdzielanie ich pomiędzy pracowników, a przy tym stworzenie bazy swoich klientów, po to by wygodnie się z nimi komunikować i sprawić aby chętnie wrócili. Wiadomo wszak, że utrzymanie raz pozyskanego klienta jest tańsze niż zdobycie nowego. Zadbaj więc o dobrą obsługę i relację z Twomi klientami. Podziękują Ci za to...

Memento powstało po kilku latach bacznych obserwacji biznesów naszych klientów, jak również wnioskach wyciągniętych wewnątrz naszej firmy. To niezwykle przemyślana aplikacja ułatwiająca, a przede wszystkim uprzyjemniająca codzienną pracę.

W jaki sposób nasz CRM online ułatwi Ci życie?

CRM Memento
Ile to kosztuje? Sam zdecyduj! Skomponuj system z tych elementów, które potrzebujesz...

Pracownicy

Zarządzaj efektywnie swoimi pracownikami i podwykonawcami. Przypisuj do nich funkcje oraz umiejętności oraz przydzielaj do zadań, do których najlepiej się nadają.

Dowiedz się więcej Zobacz online

Klienci

Twórz bazę swoich klientów aby móc wygodnie się z nimi komunikować. Wyodrębnij klientów przynoszących największe zyski i skoncentruj na nich swoje działania.

Dowiedz się więcej Zobacz online

Projekty

Zapisuj wszystkie zadania i projekty oraz przydzielaj je do odpowiednich pracowników i podwykonawców. Daj swoim klientom możliwość wglądu w prowadzone dla nich projekty i ułatw wymianę informacji na temat ustaleń i zmian.

Dowiedz się więcej Zobacz online

Faktury

Wystawiaj faktury za wykonane projekty i inne usługi oraz wysyłaj je na maila w kilku kliknięciach. Kontroluj które z nich zostały opłacone oraz wysyłaj przypomnienia o płatności z automatu. Skonfiguruj moduł według własnych preferencji.

Dowiedz się więcej Zobacz online

Pozostałe...

Rozwijamy stale nasz program o nowe funkcjonalności. Zajrzyj do działu w planach aby dowiedzieć się jakie moduły i nowe funkcje zamierzamy wkrótce dodać.

A może masz jakiś inny pomysł? Napisz do nas!

Dowiedz się więcej

Jak działają poszczególne moduły?

Pracownicy

Sprawdź cenę Zobacz online

Możliwość dodawania do systemu pracowników oraz podwykonawców. Każdemu z nich, poza podstawowymi danymi:

  • Imię i nazwisko
  • Telefony
  • E-maile
  • Adresy
  • Formy rozliczenia

można przypisać odpowiednie funkcje (np. programista, grafik, itp.) oraz umiejętności (np. programowanie w php, tworzenie ilustracji). Dzięki temu łatwiej jest rozeznać się kogo można przypisać do danego zadania lub projektu. Opcjonalnie można również dodać zdjęcie danej osoby oraz wpisać notatki, które będą jedynie do twojego wglądu.

Konto i prawa dostępu pracownika

Pracownik po zalogowaniu do systemu widzi domyślnie jedynie projekty i zadania, do których go przydzielono. W razie potrzeb można jednak ustawić dla niego większe prawa dostępowe, tak aby przejął część obowiązków właściciela.

Zawieszanie pracownika

W dowolnym momencie można zawiesić pracownika, tak aby tymczasowo nie mógł zalogować się do systemu.

Usuwanie pracownika

Istnieje również możliwość całkowitego usunięcia pracownika. Straci on wówczas bezpowrotnie możliwość logowania do systemu. Nie będzie widniał na liście pracowników, nie będzie można edytować informacji o nim ani przydzielać go do nowych projektów. W systemie pozostaną jednak podstawowe dane, tak aby można było np. przeglądać archiwalne projekty z jego udziałem.

Różnica pomiędzy pracownikiem, a podwykonawcą

W module Pracownicy mamy podział na pracowników oraz podwykonawców. Założenie jest takie, że pracownicy są osobami zatrudnionymi na stałe w Twojej firmie, natomiast podwykonawcy są osobami pracującymi dorywczo. Poza tym porządkowym rozróżnieniem konta pracowników oraz podwykonawców niczym się nie różnią.

Galeria modułu Pracownicy

Lista pracowników wraz z możliwością filtrowania ich Podgląd szczegółów pracownika wraz z możliwością edycji danych po kliknięciu w nie Lista podwykonawców Dodawanie nowego podwykonawcy. W trakcie wprowadzania danych system podpowiada możliwe opcje na podstawie wpisanych wcześniej danych. Ustawienia modułu pracownicy

Klienci

Sprawdź cenę Zobacz online

Możliwość budowania bazy swoich klientów oraz wygodnego sprawdzania informacji o nich. Poza podstawowymi informacjami, jak np. dane firmowe oraz kontaktowe system zlicza łączny zysk z danego klienta, dzięki czemu możliwe jest wyodrębnienie najbardziej wartościowych klientów oraz ograniczenie tych, którzy generują najmniejszy zysk. Dla każdego klienta można dodać wiele danych kontaktowych oraz adresowych, a także przypisać mu zdjęcie lub notatki do własnego wglądu. W powiązaniu z modułem Projekty można mieć łatwy podgląd do projektów realizowanych jedynie dla wybranego klienta.

Konto i prawa dostępu klienta

Klient po zalogowaniu do systemu widzi domyślnie jedynie projekty i zadania realizowane dla niego oraz ma wgląd do własnych danych kontaktowych. W razie potrzeb można jednak ustawić dla niego większe prawa dostępowe.

Zawieszanie klienta

W dowolnym momencie można zawiesić klienta, tak aby tymczasowo nie mógł zalogować się do systemu.

Usuwanie klienta

Funkcja działa podobnie jak w przypadku usuwania pracownika. Stracimy możliwość dodawania oraz edytowania informacji związanych z danym klientem, jednak dla zachowania integralności bazy- pewne podstawowe informacje o kliencie pozostaną w systemie, tak aby można było np. przeglądać archiwalne projekty wykonane dla niego.

Różnica pomiędzy klientem, a partnerem

W module Klienci mamy podział na klientów oraz partnerów. Jest to podział czysto porządkowy i funkcjonalnie kategorie te niczym się od siebie nie różnią. Partnerów można rozumieć jako np. podwykonawców, wspólników, itp.

Galeria modułu Klienci

Podgląd szczegółów klienta wraz z możliwością edycji danych po kliknięciu w nie Podgląd projektów prowadzonych dla danego klienta Ustawienia modułu klienci

Projekty

Sprawdź cenę Zobacz online

Nasz ulubiony moduł ułatwiający chyba w największym stopniu codzienną pracę. Ułatwia ogarnięcie obowiązków poprzez wprowadzenie do systemu wszystkich czynności, które są do wykonania w firmie, a nawet poza nią. Do programu można dodać projekty lub zadania (różnicę opisano poniżej), przypisać do nich osoby odpowiedzialne, klienta, kwotę jaką za nie zarobimy oraz ostateczny termin ukończenia. Osoby przydzielone do danego projektu są automatycznie o tym powiadamiane. Dodatkowo do projektów i zadań można przypisywać krótkie opisy, notatki oraz zdjęcia.

Różnica pomiędzy klientem, a partnerem

Naszym założeniem było zwiększenie czytelności poprzez oddzielenie projektów (większych, bardziej pracochłonnych i długotrwałych czynności) od zadań (krótkich, szybkich, często nawet prywatnych obowiązków). Projekty mają więc dodatkowo możliwość dodawania:

  • etapów
  • ustaleń szczegółowych
  • listy zmian

W przypadku dodawania zadań nie jest konieczne ponadto wskazywanie klienta, którego ono dotyczy, ceny oraz terminu końcowego.

Czym są etapy projektu?

W przypadku rozbudowanych projektów można je dodatkowo podzielić na etapy, do których przypisywani są poszczególni pracownicy oraz cząstkowe ceny za wykonanie.

Do czego służy zakładka ustalenia szczegółowe?

Można w tym miejscu wprowadzić dokładny opis projektu, jego specyfikację lub dodatkowe detale, które klient przekazał w trakcie pracy. Jeśli nie chcesz aby informacje te umknęły gdzieś w gąszczu korespondencji, to warto zapisać je i mieć w razie czego pod ręką.

Jak wykorzystać zakładkę lista zmian?

W trakcie prac nad projektem często zdarza się, że początkowe założenia są weryfikowane i pojawia się konieczność wprowadzenia pewnych zmian. Wymiana ich poprzez maila lub telefon może być dość kłopotliwa. Łatwo wówczas coś pominać lub pomylić. Lista zmian umożliwia klientowi zalogowanemu do systemu crm online dodawanie informacji o zmianach, a Tobie jako wykonawcy ustosunkowanie się do nich: dodanie własnego komentarza, edytowanie statusu zmiany oraz podgląd tego co zostało już wykonane. Lista ułatwia również rozeznanie się w tym co zostało wykonane dodatkowo i wymaga np. osobnego rozliczenia.

Archiwalne zadania i projekty

W każdym momencie można sprawdzić szczegóły zakończonych projektów oraz zadań przechodząc do zakładki Zakończone. Widać tam czynności wykonane w danym miesiącu oraz możliwość przeglądania poprzednich miesięcy.

Galeria modułu Projekty

Lista aktualnych projektów wraz z możliwością filtrowania ich Szczegółowy opis ustaleń danego projektu lub zamówienia Lista zmian jakie należy nanieść do projektu. Umożliwia to wygodną wymianę informacji z klientem. Podgląd zakończonych projektów. Są one podzielone na miesiące. Można również filtrować je po dowolnej kolumnie.

Procedury

Sprawdź cenę Zobacz online

Procedury to opisy różnego rodzaju czynności wykonywanych w obrębie firmy. Spisanie ich w dokumenty odciąża Ciebie lub pracowników od objaśniania nowo zatrudnionym osobom sposobu wykonywania pewnych zadań. Pozwala to w bardziej dynamiczny sposób poszerzać swoją strukturę i budować firmę, w której jesteś uniezależniony od biznesu. Procedury można dzielić na kategorie np. (Obsługa klienta, Testowanie projektów, itp.), a następnie przypisywać do poszczególnych pracowników.

Edytowanie procedur

Po wprowadzeniu zmian do danej procedury wszyscy pracownicy z nią powiązani zostaną poinformowani o konieczności zapozania się z nową wersją.

Parametry procedur

Jeśli z procedurą są powiązane ważne informacje, np. dane dostępowe, to można dodać je jako parametry, które wylistowane zostaną na początku opisu.

Przydzielanie praw dostępu

Istnieje możliwość dwukierunkowego przypisywania praw dostępu, a więc zaznaczenie pracownika i wybór procedur przeznaczonych dla niego lub na odwrót- wybór procedury oraz osób które mają do niej wgląd.

Galeria modułu Procedury

Lista aktualnych procedur wraz z możliwością filtrowania ich Podgląd szczegółów wybranej procedury Przydzielanie praw dostepu do wybranej procedury

Faktury

Sprawdź cenę Zobacz online

Niezwykle użyteczny moduł, prawdziwie dodający skrzydeł Twojemu systemowi. Umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału systemu CRM, a więc dodawanie faktur (oryginał, kopia, proforma) oraz automatyczne wysyłanie ich na maila klienta. Możliwe jest również wystawianie faktur na podstawie projektów dodanych w module Projekty, dzięki czemu całość przebiega w zaledwie kilku kliknięciach.

Cały proces tworzenia faktur został przez nas uproszczony do granic możliwości, dzięki czemu przebiega dużo sprawniej niż w innych tego rodzaju programach.

Konfiguracja

Istnieje możliwość wyboru sposobu numeracji (miesięczna lub roczna) oraz podanie początkowego numeru, od którego system ma rozpocząć wystawianie faktur. Dzięki temu możliwe jest rozpoczęcie korzystania z programu w trakcie roku. Ponadto można skonfigurować pewne domyślne dane wystawiania faktur, co przyspieszy dodatkowo wystawianie dokumentów. W trakcie dodawania faktury możliwa jest jednak zmiana domyślnych danych "w locie", bez potrzeby dokonywania zmian w konfiguracji domyślnej.

Galeria modułu Faktury

Lista faktur z danego miesiąca wraz z możliwością filtrowania ich. Faktury nieopłacone oznaczone są odcieniem czerwonym. Edycja (lub wystawianie) faktury jest bardzo wygodne. System po wpisaniu kilku pierwszych lier podpowiada i uzupełnia pozostałe dane. Domyślne ustawienia, które zostaną wczytane podczas wystawiania faktury. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wystawiając fakturę podmienić informacje na inne.

Opinie o Memento CRM online

Kto właściwie za tym stoi?

Autorem programu jest Studio Wizjo

Przejdź na naszą stronę firmową

Program powstał w dzierżoniowskiej agencji interaktywnej Studio Wizjo. Na codzień projektujemy wyjątkowe strony internetowe dla klientów z Polski i zagranicy oraz tworzymy oprogramowanie ułatwiające codzienną pracę. Memento CRM online jest naszym sztandarowym programem wspomagającym działalność firm. Drugą wartą uwagi aplikacją jest AlleWizjo, które powstało z myślą o handlujących na Allegro. Oprócz tego dostarczamy również darmowe rozwiązania, z których skorzystało już ponad 15.000 ludzi. Piszemy również bloga, gdzie podpowiadamy co warto robić w Internecie. A co u Ciebie?

Masz jakieś pytania? Napisz do nas!

  • Właściwy format: "nazwa@adres.pl"
  • Obrazek CAPTCHA